مرکز آموزش هوانوردی پارسیس

برنامه های پروازی مرکز آموزش هوانوردی پارسیس

برنامه پروازی جمعه 28-09-93

 Reg Departure Time IP SP AREA F.T SYL
A 04:30 KARIMI MOROVATI LOCAL 1:30 TR
G 04:30 SAFAVI ABIDIYAN LOCAL 1:30 IP
H 04:30 AMIRI HASHEMI.HO LOCAL 1:30 IR
M 04:30 MANSOBI ZEKAVAT LOCAL 1:30 TR
N 04:30 ZANDNEJAD JAHAD LOCAL 1:30 TR
A 06:00 KARIMI MIRZAEI ABHAR 2:30 XC
F 07:00 NARGESIAN ZANDI OITZ 3:00 XC
G 06:00 SAFAVI ABIDIYAN OIHH 4:00 XC
H 06:00 AMIRI HATAMIAN OIHH 4:00 XC
M 06:00 MANSOBI ZEKAVAT OIHR 3:30 XC
N 06:00 ZANDNEJAD SALIMIYAN OIHR 3:30 XC
A 09:00 KARIMI MOROVATI LOCAL 1:30 TR

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 13:30  توسط عملیات  | 

برنامه پروازی پنجشنبه 27-09-93

A 04:30 PORMANAF YAHYAZADEH LOCAL 1:00
F 04:30 SAFAVI M.MOHAMADI LOCAL 1:00
G 04:30 AZADI MORTAZAVI LOCAL 1:00
H 04:30 ESKANDARI HONARMAND OIHH 4:00
M 04:30 CHITSAZAN SEDIGHI LOCAL 1:00
N 04:30 ABDOLLAHI JAHAD OIHH 4:00
A 05:30 SOLO YAHYAZADEH OITZ 3:30
G 05:30 PORMANAF SHABANI OITZ 3:30
F 05:30 SOLO M.MOHAMADI LOCAL 1:30
M 05:30 AZADI MAGHBARE LOCAL 1:00
F 06:30 SAFAVI VAZIRI LOCAL 1:30
M 06:30 AZADI MADIH LOCAL 1:00
M 08:00 CHITSAZAN SEDIGHI OIHH 4:00
H 09:00 AMIRI GHANBARI OITZ 3:30
N 09:00 JAFARI MANSOURI OIHR 3:30
A 09:30 ARSHAD FAGHIH LOCAL 1:00
G 09:30 HADIAN ABIDIAN OITZ 3:00
A 10:30 ARSHAD MOHAMMADVERDI LOCAL 1:00
A 11:30 ARSHAD RADMARD LOCAL 1:00
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 17:0  توسط عملیات  | 

برنامه پرواز چهارشنبه 93/09/26

04:30 CHITSAZAN N.VAFAEE LOCAL 1:00 LC
04:30 PORMANAF H.ABBASI LOCAL 1:00 LC
04:30 ESKANDARI GHANBARI LOCAL 1:15 IR
04:30 SOUDMAND KHABIRI LOCAL 1:45 IR
04:30 GHAYEMY MADIH LOCAL 1:30 SC
04:30 MORTEZAZADEH ZEKAVAT OIHH 4:00 XC
05:30 SOLO N.VAFAEE LOCAL 1:00 TR
04:30 YESELIYANI JAHAD OITZ 3:30 XC
05:45 SOLO H.ABBASI OITZ 3:30 XC
05:45 PORMANAF KHANZADEH OITZ 3:00 XC
06:30 SOUDMAND S.ALIZADEH LOCAL 1:45 IR
06:00 GHAYEMY ABOTALEBI LOCAL 1:30 IR
07:00 CHITSAZAN N.HATAMIAN LOCAL 1:30 TR
08:30 CHITSAZAN ABOTALEBI LOCAL 1:00 LC
09:30 YESELIYANI ISAKHANI OITZ 3:00 XC
09:30 ARSHAD MOHAMMADVERDI LOCAL 1:00 TR
10:30 ARSHAD RADMARD LOCAL 1:00 TR
11:30 ARSHAD FAGHIH LOCAL 1:00 TR
08:30 PAZOKI KHABIRI LOCAL 2:00 IR
09:00 MANSUBIFAR ZEKAVAT OITZ 3:30 XC
10:30 PAZOKI ALIZADEH LOCAL 2:00 IR
08:00 ABDOLLAHI KHANZADEH OIHR 3:00 XC
09:30 ESKANDARI GHANBARI OITZ 3:30 XC

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393ساعت 14:33  توسط عملیات  | 

برنامه دوشنبه 24 آذر 93

به نام ایزد پاک

با درود به کلیه عزیزان

 

Departure Time IP SP AREA F.T SYL
4:30 ESKANDARI M.MOHAMMADI LOCAL 1:15 IR
4:30 ARSHAD FAGHIH LOCAL 1:00 TR
4:30 CHITSAZAN NASROLLAHI LOCAL 1:00 TR
4:30 SOUDMAND ZAHIRI LOCAL 1:45 IR
4:30 GHAYEMI SEDIGHY LOCAL 1:30 IP
4:30 MORTEZAZADEH ABOUTALEBI OITZ 3:15 XC
4:30 HARIRCHI FIROZBAKHT OIHH 4:00 XC
5:30 SOLO NASROLLAHI LOCAL 1:00 TR
5:30 ARSHAD RADMARD LOCAL 1:00 TR
6:30 CHITSAZAN HONARMAND LOCAL 1:00 TR
6:00 GHAYEMI EBADATI LOCAL 1:30 TR
6:30 SOUDMAND AZARSHAB LOCAL 1:45 TR
7:30 ARSHAD MOHAMMADVAREDI LOCAL 1:00 TR
7:30 SOLO HONARMAND ABHAR 2:30 XC
7:30 GHAYEMI SEDIGHY ABHAR 2:30 XC
8:30 ESKANDARI ASGARI OITZ 3:30 XC
8:30 PAZOOKI ZAHIRI LOCAL 2:00 IR
8:00 MORTEZAZADEH ABOUTALEBI LOCAL 1:00 TR
9:00 ABDOLLAHI NAMJOUYAN OIHH 4:00 XC
9:00 MANSOUBI ZAMAN SANI OITZ 3:30 XC
10:15 ABDOLLAHIASL RADAEI OITZ 3:00 XC
10:30 PAZOOKI AJAMI LOCAL 2:00 IR
10:15 CHITSAZAN MEHRI OITZ 2:30 XC

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 15:50  توسط عملیات  | 

برنامه پرواز چهارشنبه 93/09/12

Departure Time IP SP AREA F.T SYL
04:30 NAJAFI ISAKHANI LOCAL 1:00 TR
04:30 POURMANAF NOSRATZADEGAN LOCAL 1:00 TR
04:30 SAFAVI KHODAVERDI OITZ 4:00 X-C
04:30 SOUDMAND AZARSHAB LOCAL 1:30 IR
04:30 HARIRCHI GOUHARPOUR OIHH 3:30 X-C
04:30 ABDOLLAHI GHADERI OIHR 3:30 X-C
04:30 ARSHAD AFROUZMEHR LOCAL 1:30 IR
04:30 GHAYEMI SALIMIYAN OITZ 3:30 X-C
05:30 NAJAFI SM.MOHAMADI LOCAL 1:00 TR
05:30 POURMANAF SALEMDOUST LOCAL 1:00 TR
06:00 SOUDMAND GHOJEHVAND LOCAL 1:00 IR
06:00 ARSHAD EH.DASTOUR LOCAL 1:30 TR
06:30 NAJAFI SHABANI LOCAL 1:00 TR
06:30 SOLO SALEMDOUST LOCAL 1:00 TR
07:00 SOUDMAND AR.ZARE LOCAL 2:00 IR 
07:30 ARSHAD MADIH LOCAL 1:00 TR
07:30 POURMANAF NOSRATZADEGAN LOCAL 1:00 TR
08:00 CHITSAZAN ASGARI LOCAL 1:00 TR
08:30 ARSHAD EBADATI LOCAL 1:00 S.C
08:30 ZANDNEJAD MANSOURI OITZ 3:30 X-C
08:30 MANSOUBI AFROUZMEHR OIHH 3:30 X-C
08:30 ABDOLLAHIASL ABRAVAN OIHH 3:30 X-C
09:00 NARGESIAN AMIN.MOUSAVI LOCAL 1:15 IR
09:00 CHITSAZAN ZARE LOCAL 1:00 TR
09:30 SOUDMAND AZARSHAB LOCAL 1:30 IR
10:00 NARGESIAN SHARIFI LOCAL 1:15 IR
10:00 CHITSAZAN AZIZI LOCAL 1:00 TR
11:00 NARGESIAN RADAEI LOCAL 1:00 TR
11:00 CHITSAZAN ABD.MOHAMADI LOCAL 1:00 S.C
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر 1393ساعت 13:39  توسط عملیات  | 

برنامه پرواز پنجشنبه 6/9/93

Departure Time IP SP AREA F.T SYL
4:30 NAJAFI ALI.M.ZARE LOCAL 1:00 TR
4:30 YESELYANI AGHAEI OITZ 3:30 X-C
4:30 CHITSAZAN ASGARI LOCAL 1:00 TR
4:30 ABDOLAHIASL ABRAVAN LOCAL 1:30 TR
4:30 ZANDNEJAD BAGHSHENI OITZ 3:30 X-C
4:30 GHAYEMI AFROUZMEHR LOCAL 1:30 TR
4:30 ABDOLLAHI R.KARAMI LOCAL 1:30 IR
4:30 SOUDMAND ABBASI LOCAL 2:00 IR
5:30 CHITSAZAN ZARE LOCAL 1:00 TR
5:30 NAJAFI SM.MOAHAMDI LOCAL 1:00 TR
6:00 ABDOLAHIASL ABRAVAN LOCAL 1:30 TR
6:00 GHAYEMI AFROUZMEHR LOCAL 1:30 TR
6:30 CHITSAZAN AZIZI LOCAL 1:00 TR
6:30 NAJAFI ISAKHANI LOCAL 1:00 TR
6:30 SOUDMAND FALLAH LOCAL 2:00 IR
7:30 ABDOLLAHI GHADERI LOCAL 1:30 TR
7:30 GHAYEMI DADASHI LOCAL 1:30 IP
7:30 NAJAFI SHABANI LOCAL 1:00 TR
7:30 CHITSAZAN ABD.MOHAMMADI LOCAL 1:00 TR
8:30 JAFARI BAGHSHENI ABHR 2:30 X-C
8:30 POURMANAF GHAHREMANI OITZ 3:30 X-C
9:00 SAFAVI RADAIEE LOCAL 0:30 TR
10:30 POURMANAF TEHRANI LOCAL 1:00 TR
9:30 SOLO RADAIEE TAK 2:00 X-C
9:30 SAFAVI SALEMDOUST TAK 2:00 X-C
11:30 POURMANAF ZANDI LOCAL 1:00 TR
           

کلیه دانشجویان محترم با دیسپچ تماس گرفته و دریافت برنامه پروازی را تایید نمایند. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آذر 1393ساعت 12:40  توسط عملیات  | 

برنامه چهارشنبه5/9

Departure Time IP SP AREA F.T SYL
4:30 POURMANAF ALI.M.ZARE LOCAL 1:00 TR
4:30 ARSHAD AGHAEI OITZ 3:30 X-C
4:30 SAFAVI RADAEI LOCAL 0:30 TR
4:30 HARIRCHI BAGHSHENI OITZ 3:30 X-C
4:30 ZANDNEJAD SALIMIYAN OITZ 3:30 X-C
4:30 GHAYEMI AFROUZMEHR LOCAL 1:30 TR
4:30 ABDOLLAHI R.KARAMI LOCAL 1:30 IR
5:00 SOLO RADAEI TAK 2:00 X-C
5:00 SAFAVI SALEMDOUST TAK 2:00 X-C
5:30 POURMANAF TEHRANI LOCAL 1:00 TR
6:00 GHAYEMI AFROUZMEHR LOCAL 1:30 TR
7:30 CHITSAZAN ASGARI LOCAL 1:00 TR
6:30 POURMANAF ZANDI LOCAL 1:00 TR
7:30 GHAYEMI DADASHI LOCAL 1:30 IP
7:30 ABDOLLAHI GHADERI LOCAL 1:30 TR
7:30 SOUDMAND ABBASI LOCAL 2:00 IR
7:30 POURMANAF NOSRATZADEGAN LOCAL 1:00 TR
8:30 YESELYANI GHAHREMANI OITZ 3:30 X-C
8:30 ABDOLAHIASL BAGHSHENI ABHR 2:30 X-C
8:30 CHITSAZAN ZARE LOCAL 1:00 TR
8:30 MORTEZAZADEH   OITZ    
9:00 NAJAFI SM.MOAHAMDI LOCAL 1:00 TR
9:30 CHITSAZAN AZIZI LOCAL 1:00 TR
9:30 SOUDMAND FALLAH LOCAL 2:00 IR
10:30 CHITSAZAN ABD.MOHAMMADI LOCAL 1:00 TR
10:00 NAJAFI ISAKHANI LOCAL 1:00 TR
11:00 NAJAFI SHABANI LOCAL 1:00 TR
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آذر 1393ساعت 11:35  توسط عملیات  |