برنامه های پروازی مرکز آموزش هوانوردی پارسیس
C 04:30 ESKANDARI SAMAEI LOCAL 1:00 TR D
G 04:30 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
A 04:30 PORMANAF S.FALLAH LOCAL 1:30 SC D
H 04:30 SOUDMAND ABIDIYAN LOCAL 1:30 IP D
F 04:30 KASHEF SEDAGHAT LOCAL 1:00 C D
M 04:30 MAILEE HAROUNI LOCAL 1:30 SC D
O 04:30 GHAYEMI ABYANE OIIK 2:00 IP D
P 04:30 ZANDNEZHAD VAHDATI OIIK 2:00 IP D
D 04:30 ARSHAD SHAHROKHIYAN LOCAL 1:00 TR D
C 05:30 SOLO SAMAEI LOCAL 1:00 TR S
G 05:30 SAFAVI JAMALI LOCAL 1:00 TR D
A 06:00 PORMANAF TAFRESHI LOCAL 1:00 LC D
H 06:00 SOUDMAND ABIDIYAN LOCAL 1:30 IP D
D 05:30 ARSHAD SARAEI   1:00 TR D
F 05:30 KASHEF ABOLGHASEMI LOCAL 1:00 C D
M 06:00 MAILEE HAMRAZ LOCAL 1:30 IP D
G 06:30 SAFAVI RANJBAR LOCAL 1:00 TR D
C 06:30 ASL LIYAGHAT LOCAL 1:00 LC D
O 06:30 GHAYEMI F.KARAMI OIIK 2:00 IP D
P 06:30 ZANDNEZHAD IZADPANAH OIIK 2:00 IP D
D 06:30 ARSHAD RABIEI LOCAL 1:00 TR D
A 07:00 SOLO TAFRESHI LOCAL 0:30 TR S
F 06:30 KASHEF S.FALLAH LOCAL 1:00 C D
D 07:30 ARSHAD MOSTOFI LOCAL 1:00 TR D
G 07:30 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
A 07:30 PORMANAF ZAMANI LOCAL 1:00 LC D
C 07:30 SOLO LIYAGHAT LOCAL 1:00 TR S
F 07:30 NARGESIYAN NAMJUYAN OITZ 4:00 XC P
H 07:30 KAMRANI S.FALLAH LOCAL 2:00 IR D
M 07:30 KASHEF HAROUNI LOCAL 1:00 C D
A 08:30 SOLO ZAMANI LOCAL 0:30 TR S
D 08:30 ESKANDARI MAMAGHNI LOCAL 1:00 LC D
G 08:30 SAFAVI KAZEMZADE LOCAL 1:00 LC D
C 08:30 ASL RAZAGHI LOCAL 1:00 LC D
O 08:30 MORTEZAZADE NASIRI OITZ 3:30 XC P
P 08:30 MANSUBI A.M.ZARE OITZ 3:30 XC P
A 09:00 PORMANAF RONAGHI LOCAL 1:00 LC D
D 09:30 ESKANDARI RAHMANI LOCAL 1:30 HOOD D
C 09:30 SOLO RAZAGHI LOCAL 1:00 TR S
G 09:30 SOLO KAZEMZADE LOCAL 1:00 TR S
M 08:30 MAILEE KHOSRAVANI OITZ 3:00 XC P
A 10:00 SOLO RONAGHI LOCAL 0:30 TR S
H 10:00 KAMRANI S.FALLAH LOCAL 1:30 IR D
A 10:30 PORMANAF RANJBAR LOCAL 1:00 LC D
D 11:00 SOLO MAMAGHNI LOCAL 1:00 TR S
C 11:00 ASL TAFRESHI LOCAL 1:30 HOOD D
G 11:00 SAFAVI ZAMANI LOCAL 1:30 HOOD D
A 11:30 SOLO RANJBAR LOCAL 0:30 TR S

 

+ نوشته شده در  جمعه دهم بهمن 1393ساعت 14:8  توسط عملیات  | 

 Reg Dep Time IP SP AREA F.T SYL D S P 
C 04:30 ARSHAD SHAHROKHIYAN LOCAL 1:00 TR
G 04:30 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
F 04:30 YESELIYANI RAHMANI LOCAL 1:00 LC D
D 04:30 HADIYAN SEDAGHAT LOCAL 1:30 SC D
H 04:30 PAZOKI HOSHMAND LOCAL 2:00 IR D
M 04:30 ASL HARONI OIIK 2:15 SC D
O 04:30 MORTEZAZADE MORADI BAGH OITZ 3:00 XC P
P 04:30 ZANDNEZHAD A.M.ZARE ABHAR 3:00 XC P
C 05:30 ARSHAD MAMGHANI LOCAL 1:00 LC D
G 05:30 SAFAVI JAMALI LOCAL 1:00 TR D
F 05:30 SOLO RAHMANI LOCAL 0:30 TR  S
D 06:00 HADIYAN S.ALIZADEH LOCAL 1:30 TR D
C 06:30 SOLO MAMGHANI LOCAL 0:30 TR S
G 06:30 SAFAVI KAZEMZADE LOCAL 1:00 LC D
H 06:30 PAZOKI A.KARIMI LOCAL 2:00 IR D
F 06:30 ETEZAD HESHMATI LOCAL 1:00 C D
M 07:00 ASL F.KARAMI LOCAL 1:30 IP D
C 07:00 ARSHAD SHAHROKHIYAN LOCAL 1:00 TR D
F 06:30 ETEZAD KAVE LOCAL 1:00 C D
F 07:30 ETEZAD HONARMAND LOCAL 1:00 C D
P 07:30 ZANDNEZHAD NASIRI TAK 2:30 XC P
G 07:30 SOLO KAZEMZADE LOCAL 0:30 TR S
O 07:30 MORTEZAZADE KHOSRAVANI TAK 2:30 XC P
H 08:30 PAZOKI ALAMILHODA LOCAL 1:30 IR D
C 08:00 ARSHAD KESHVARIYAN LOCAL 1:00 TR D
G 08:00 YESELIYANI M.AHMADI LOCAL 2:00 TR P
D 07:30 HADIYAN GHANBARI OIIK 2:30 XC P
C 08:30 SOLO KESHVARIYAN LOCAL 0:30 TR S
M 08:30 ASL GOHARPOUR OIIK 2:00 XC P

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم بهمن 1393ساعت 14:36  توسط عملیات  | 

 Reg Dep Time IP SP AREA F.T SYL D S P 
C 4:30 ARSHAD SHAHROKHIYAN LOCAL 1:00 TR D
G 4:30 SAFAVI SABORIZADE LOCAL 1:00 LC D
A 4:30 GHAYEMI TAYEBI LOCAL 1:00 LC D
F 4:30 ESKANDARI F.ALIZADEH LOCAL 1:00 TR D
D 4:30 NARGESIYAN JASHNI TAK 2:20 XC P
H 4:30 PAZOKI ZAHIRI LOCAL 1:30 IR D
M 4:30 MORTEZAZADE A.M.ZARE OITZ 3:30 XC P
O 4:30 MAILEE IZADPANAH LOCAL 2:00 IP D
C 5:30 ARSHAD ZAMANI LOCAL 1:00 TR D
G 5:30 SOLO SABORIZADE LOCAL 0:30 TR S
A 5:30 SOLO TAYEBI LOCAL 1:00 TR S
F 5:30 ESKANDARI TAVAKOLI LOCAL 1:00 LC D
G 6:00 SAFAVI MAMEGHANI LOCAL 1:00 LC D
C 6:30 ARSHAD TAFRESHI LOCAL 1:00 TR D
A 6:30 GHAYEMI SABORIZADE LOCAL 1:30 HOOD D
F 6:30 SOLO TAVAKOLI LOCAL 1:00 TR S
O 6:30 MAILEE HAMRAZ LOCAL 2:00 IP D
H 6:30 PAZOKI ALAMOLHODA LOCAL 1:30 IR D
G 7:00 SOLO MAMEGHANI LOCAL 0:30 TR S
C 7:30 ARSHAD RONAGHI LOCAL 1:00 TR D
F 7:30 SOUDAMDN KAZEMZADE LOCAL 1:00 LC D
G 7:30 SAFAVI SAMAEI LOCAL 1:30 HOOD D
H 8:00 PAZOKI HOSHMAND LOCAL 1:30 IR D
A 8:00 GHAYEMI MANSOURI LOCAL 1:00 LC D
C 8:30 ARSHAD SARAEI LOCAL 1:00 TR D
O 8:30 ZANDNEZHAD NASIRI OITZ 3:30 XC P
M 8:30 ASL VAHDATI LOCAL 2:00 IP D
F 8:30 SOLO KAZEMZADE LOCAL 0:30 TR S
F 9:00 SOUDAMDN RANJBAR LOCAL 1:00 LC D
G 9:00 SAFAVI JAMALI LOCAL 1:00 TR D
A 9:00 SOLO MANSOURI LOCAL 1:00 TR S
H 9:30 PAZOKI AKBARI LOCAL 1:30 IR D
G 10:00 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
F 10:00 SOLO RANJBAR LOCAL 0:30 TR S
A 10:00 ESKANDARI DEHBOZORGI LOCAL 1:00 LC D
H 11:00 MAILEE M.AHMADI LOCAL 1:30 TR P
C 10:00 ARSHAD KESHVARIYAN LOCAL 1:00 LC D
M 10:30 ASL KARAMI LOCAL 2:00 IP D
F 11:00 NARGESIYAN MAMEGHANI LOCAL 1:30 HOOD D
A 11:00 SOLO DEHBOZORGI LOCAL 1:00 TR S
C 11:00 SOLO KESHVARIYAN LOCAL 1:00 TR S

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن 1393ساعت 15:23  توسط عملیات  | 

 Reg Dep Time IP SP AREA F.T SYL D S P 
A 4:30 SAFAVI TAYEBI LOCAL 1:00 LC
C 4:30 ARSHAD RABIEI LOCAL 1:00 TR D
D 4:30 ASL ABOLGHASEMI LOCAL 1:45 SC D
G 4:30 ETEZAD GHAHRAMANI LOCAL 1:00 C D
H 4:30 SOUDMAND JASHNI LOCAL 2:00 IR D
M 4:30 MANSUBI HAROUNI OITZ 4:00 XC P
A 5:30 SOLO TAYEBI LOCAL 0:30 TR S
G 5:30 ETEZAD HAJIPOUR LOCAL 1:00 C D
C 5:30 ARSHAD MOSTOFI LOCAL 1:00 TR D
D 6:15 ASL SEDAGHAT LOCAL 1:45 SC D
A 6:00 SAFAVI MANSURI LOCAL 1:00 LC D
C 6:30 ARSHAD MAMAGHANI LOCAL 1:00 TR D
G 6:30 ETEZAD KARAMIPOUR LOCAL 1:00 C D
H 6:30 SOUDMAND JASHNI LOCAL 1:40 IR D
A 7:00 SOLO MANSURI LOCAL 1:00 TR S
D 8:00 ESKANDARI S.FALLAH LOCAL 1:45 SC D
C 7:30 ARSHAD KESHVARIYAN LOCAL 1:00 LC D
G 7:30 ETEZAD HESHMATI LOCAL 1:00 C D
A 8:00 SAFAVI KAZEMZADE LOCAL 1:00 TR D
M 8:30 MORTEZAZADE MIRZAEI OITZ 3:30 XC P
H 8:30 KAMRANI JAM ZAHIRI LOCAL 2:00 IR D
C 8:30 SOLO KESHVARIYAN LOCAL 0:30 TR S
G 8:30 ETEZAD HONARMAND LOCAL 1:00 C D
A 9:00 SAFAVI RANJBAR LOCAL 1:00 TR D
C 9:00 ARSHAD SAMAEI LOCAL 1:00 LC D
G 9:30 ETEZAD KAVE LOCAL 1:00 C D
H 11:00 KAMRANI JAM AKBARI LOCAL 1:30 IR D
D 10:00 ESKANDARI HOSEYNZADEH LOCAL HOOD TR D
C 10:00 SOLO SAMAEI LOCAL 0:30 TR S
A 10:00 SAFAVI JAMALI LOCAL 1:00 TR D
G 10:30 NARGESIYAN DEHBOZORGI LOCAL 1:30 HOOD D
C 11:00 ARSHAD SABORI LOCAL 1:00 TR D
A 11:00 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت 15:49  توسط عملیات  | 

 Reg Dep Time IP SP AREA F.T SYL D S P 
A 4:30 ARSHAD ZAMANI LOCAL 1:00 TR D
G 4:30 SAFAVI MANSURI LOCAL 1:00 LC
F 4:30 KARIMI HONARMAND LOCAL 1:00 SC D
C 4:30 GHAYEMI RAHMANI LOCAL 1:00 TR D
H 4:30 KAMRANI JAM ZAHIRI LOCAL 2:00 IR D
M 4:30 SOUDMAND SADEGHMAESH LOCAL 1:30 SC D
F 5:30 KARIMI YAHYAZADEH LOCAL 1:00 SC D
A 5:30 ARSHAD TAFRESHI LOCAL 1:00 TR D
G 5:30 SOLO MANSURI LOCAL 0:30 TR S
F 6:30 KARIMI HAJIPOUR LOCAL 1:00 SC D
C 5:30 GHAYEMI NAZERZADEH LOCAL 1:00 LC D
M 6:00 SOUDMAND DASTKHOSH LOCAL 1:45 SC D
G 6:00 SAFAVI TAYEBI LOCAL 1:00 LC D
A 6:30 ARSHAD ROUNAGHI LOCAL 1:00 TR D
C 6:30 SOLO NAZERZADEH LOCAL 1:00 TR S
H 6:30 KAMRANI JAM HOUSHMAND LOCAL 2:00 IR D
G 7:00 SOLO TAYEBI LOCAL 0:30 TR S
A 7:30 ARSHAD SAMAEI LOCAL 1:00 LC D
G 7:30 SAFAVI KAZEMZADEH LOCAL 1:00 TR D
F 7:30 KARIMI DEHBOZORGI LOCAL 1:00 LC D
C 7:30 GHAYEMI GHAEDI LOCAL 1:00 LC D
M 8:00 ZANDNEZHAD NASIRI TAK 2:00 XC P
H 8:30 KAMRANI JAM S.ALIZADEH LOCAL 2:00 IR D
C 8:30 SOLO GHAEDI LOCAL 1:00 TR S
A 8:30 SOLO SAMAEI LOCAL 0:30 TR S
G 8:30 SAFAVI RANJBAR LOCAL 1:00 TR D
F 8:30 SOLO DEHBOZORGI LOCAL 1:00 TR S
D 8:00 ESKANDARI HESHMATI LOCAL 1:00 LC D
A 9:00 ARSHAD KESHVARIYAN LOCAL 1:00 LC D
H 10:30 GHAYEMI S.ALIZADEH LOCAL 2:00 TR D
M 10:00 ZANDNEZHAD A.M.ZARE TAK 2:00 XC P
D 9:30 SOLO HESHMATI TAK 2:30 XC S
C 9:30 ASL RAMEZANI ABHAR 3:00 XC D
G 9:30 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
F 9:30 KARIMI TAVAKOLI LOCAL 1:00 LC D
A 10:00 SOLO KESHVARIYAN LOCAL 0:30 TR S
G 10:30 SAFAVI JAMALI LOCAL 1:00 TR D
F 11:00 SOLO TAVAKOLI LOCAL 1:00 TR S
A 11:00 ARSHAD SARAEI LOCAL 1:00 TR D
O 4:30 ZANDNEZHAD MIRZAEI OITZ 3:30 XC P
O 8:00 MANSUBI RADAEI OITZ 4:00 XC P

در ضمن ساعت  9 صبح کلیه دانشجویان جدید برای آزمون POH  در فرودگاه حضور داشته باشند

آقایان علیرضا آقا جری -اجری-خداویسی-سخن خوش -سال بخش- آرام درکی- مشهدی- میرزایی- و حامد وفادار

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن 1393ساعت 16:43  توسط عملیات  | 

A 04:30 SAFAVI KESHVARIAN LOCAL 1:00 TR D
C 04:30 KARIMI EBRAHIMI LOCAL 1:00 LC
D 04:30 ARSHAD RABIEE LOCAL 1:00 TR D
F 04:30 GHAYEMI DEHBOZORGI LOCAL 1:00 LC D
G 04:30 SOUDMAND SADEGHMANESH LOCAL 1:30 SC D
M 04:30 MORTEZAZADE B.MIRZAEI OITZ 3:00 XC P
O 04:30 MAILEE A.M.ZARE OIIK 2:00 XC P
A 05:30 SAFAVI SAMAIEE LOCAL 1:00 TR D
C 05:30 SOLO EBRAHIMI LOCAL 1:00 TR S
D 05:30 ARSHAD MOSTOFI LOCAL 1:00 TR D
F 05:30 SOLO DEHBOZORGI LOCAL 0:30 TR S
G 06:00 SOUDMAND RAMEZANI LOCAL 1:30 SC D
A 06:30 SAFAVI JAMALI LOCAL 1:00 TR D
C 06:30 KARIMI HOSEYNZADE LOCAL 1:00 LC D
D 06:30 ARSHAD MAMAGHANI LOCAL 1:00 TR D
F 06:00 GHAYEMI TAVAKOLI LOCAL 1:00 LC S
O 06:30 MAILEE NASIRI OIIK 2:00 XC P
F 07:00 SOLO TAVAKOLI LOCAL 0:30 TR S
C 07:30 SOLO HOSEYNZADE LOCAL 1:00 TR S
F 07:30 GHAYEMI RAHMANI LOCAL 1:00 TR D
G 07:30 SOUDMAND KAVE LOCAL 1:30 SC D
A 07:30 SAFAVI KARIMIVAHID LOCAL 1:00 LC D
D 07:30 ARSHAD SABOORIZADE LOCAL 1:00 TR D
C 08:30 KARIMI RAZAGHI LOCAL 1:00 LC D
A 08:30 SOLO KARIMIVAHID LOCAL 1:00 TR S
D 08:30 HADIYAN LIYAGHAT LOCAL 1:00 LC D
F 08:30 GHAYEMI HONARMAND LOCAL 1:00 LC D
G 09:30 ESKANDARI GHAHREMANI LOCAL 1:00 LC D
C 09:30 SOLO RAZAGHI LOCAL 1:00 TR S
D 09:30 SOLO LIYAGHAT LOCAL 1:00 TR S
F 09:30 SOLO HONARMAND LOCAL 1:00 TR S
G 10:30 SOLO GHAHREMANI LOCAL 1:00 TR S
D 10:30 HADIYAN NAMJOUYAN OIIK 2:00 XC P
C 10:30 KARIMI GHAEDI LOCAL 1:00 LC S
A 09:30 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
A 10:30 SAFAVI RANJBAR LOCAL 1:00 TR D
F 10:30 GHAYEMI ESKANDARIZADE LOCAL 1:30 SC D
G 11:30 ESKANDARI KARAMIPOUR LOCAL 1:00 TR D
C 11:30 SOLO GHAEDI LOCAL 1:00 TR S

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 15:40  توسط عملیات  | 

F 4:30 ARSHAD SHADABI LOCAL 1:00 LC
G 4:30 SAFAVI KAZEMZADE LOCAL 1:00 TR D
C 4:30 SOUDMAND SHAHROKHIYAN LOCAL 1:00 TR D
D 4:30 GHAYEMI TAYEBI LOCAL 1:00 TR D
H 4:30 KAMRANI HASHEMI LOCAL 2:00 IR D
M 4:30 HARIRCHI F.KARAMI LOCAL 2:00 IP D
N 4:30 MAILEE IZADPANAH LOCAL 2:00 IP D
F 5:30 SOLO SHADABI LOCAL 0:30 TR S
G 5:30 SAFAVI DEHBOZORGI LOCAL 1:00 TR D
C 5:30 SOUDMAND DASTKHOSH LOCAL 2:00 IP D
D 5:30 GHAYEMI MANSOURI LOCAL 1:00 TR D
F 6:00 ARSHAD GHAEDI LOCAL 1:00 LC D
G 6:30 SAFAVI TAVAKOLI LOCAL 1:00 TR D
D 6:30 GHAYEMI RAHMANI LOCAL 1:00 TR D
M 6:30 HARIRCHI KISHANI LOCAL 1:30 HOOD D
O 6:30 MAILEE HAMRAZ LOCAL 2:00 IP D
H 6:30 KAMRANI A.KARIMI LOCAL 2:00 IR D
F 7:00 SOLO GHAEDI LOCAL 0:30 TR S
D 7:30 GHAYEMI KARIMIVAHID LOCAL 1:00 LC D
C 7:30 KARIMI SHADABI LOCAL 1:30 HOOD D
G 7:30 SAFAVI EBRAHIMI LOCAL 1:00 LC D
F 7:30 ARSHAD TAFRESHI LOCAL 1:00 TR D
F 8:30 ARSHAD SARAEE LOCAL 1:00 TR D
G 8:30 SOLO EBRAHIMI LOCAL 1:00 TR S
D 8:30 SOLO KARIMIVAHID LOCAL 1:00 TR S
H 8:30 KAMRANI HASHEMI LOCAL 2:00 IR D
M 8:00 SOUDMAND SEDIGHI LOCAL 1:30 IP D
A 8:30 ESKANDARI LIYAGHAT LOCAL 1:00 LC D
C 9:00 KARIMI HOSYENZADEH LOCAL 1:00 LC D
O 9:00 MANSUBI RADAEI OITZ 3:30 XC P
F 9:30 ARSHAD ZAMANI LOCAL 1:00 TR D
M 9:30 ZANDNEZHAD SADEGHMANESH TAK 2:30 XC D
D 9:30 NARGESIYAN POURI LOCAL 1:00 TR D
A 9:30 SOLO LIYAGHAT LOCAL 1:00 TR S
G 10:00 SAFAVI RANJBAR LOCAL 1:00 TR D
G 11:00 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
C 10:00 SOLO HOSYENZADEH LOCAL 1:00 TR S
F 11:00 ARSHAD RONAGHI LOCAL 1:00 TR D
A 10:30 ESKANDARI RAZAGHI LOCAL 1:00 LC D
D 10:30 NARGESIYAN LIYAGHAT LOCAL 1:30 HOOD D
C 11:00 KARIMI HAJIPOUR LOCAL 1:30 SC D
A 11:30 SOLO RAZAGHI LOCAL 1:00 TR S

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن 1393ساعت 16:41  توسط عملیات  | 

F 4:30 ARSHAD SHADABI LOCAL 1:00 LC
G 4:30 SAFAVI KAZEMZADE LOCAL 1:00 TR D
C 4:30 SOUDMAND SHAHROKHIYAN LOCAL 1:00 TR D
D 4:30 GHAYEMI TAYEBI LOCAL 1:00 TR D
H 4:30 KAMRANI HASHEMI LOCAL 2:00 IR D
M 4:30 HARIRCHI F.KARAMI LOCAL 2:00 IP D
O 4:30 MAILEE IZADPANAH LOCAL 2:00 IP D
F 5:30 SOLO SHADABI LOCAL 0:30 TR S
G 5:30 SAFAVI DEHBOZORGI LOCAL 1:00 TR D
C 5:30 SOUDMAND DASTKHOSH LOCAL 2:00 IP D
D 5:30 GHAYEMI MANSOURI LOCAL 1:00 TR D
F 6:00 ARSHAD GHAEDI LOCAL 1:00 LC D
G 6:30 SAFAVI TAVAKOLI LOCAL 1:00 TR D
D 6:30 GHAYEMI RAHMANI LOCAL 1:00 TR D
M 6:30 HARIRCHI KISHANI LOCAL 1:30 HOOD D
O 6:30 MAILEE HAMRAZ LOCAL 2:00 IP D
H 6:30 KAMRANI A.KARIMI LOCAL 2:00 IR D
F 7:00 SOLO GHAEDI LOCAL 0:30 TR S
D 7:30 GHAYEMI KARIMIVAHID LOCAL 1:00 LC D
C 7:30 KARIMI SHADABI LOCAL 1:30 HOOD D
G 7:30 SAFAVI EBRAHIMI LOCAL 1:00 LC D
F 7:30 ARSHAD TAFRESHI LOCAL 1:00 TR D
F 8:30 ARSHAD SARAEE LOCAL 1:00 TR D
G 8:30 SOLO EBRAHIMI LOCAL 1:00 TR S
D 8:30 SOLO KARIMIVAHID LOCAL 1:00 TR S
H 8:30 KAMRANI HASHEMI LOCAL 2:00 IR D
M 8:00 SOUDMAND SEDIGHI LOCAL 1:30 IP D
A 8:30 ESKANDARI LIYAGHAT LOCAL 1:00 LC D
C 9:00 KARIMI HOSYENZADEH LOCAL 1:00 LC D
O 9:00 MANSUBI RADAEI OITZ 3:30 XC P
F 9:30 ARSHAD ZAMANI LOCAL 1:00 TR D
M 9:30 ZANDNEZHAD SADEGHMANESH TAK 2:30 XC D
D 9:30 NARGESIYAN POURI LOCAL 1:00 TR D
A 9:30 SOLO LIYAGHAT LOCAL 1:00 TR S
G 10:00 SAFAVI RANJBAR LOCAL 1:00 TR D
G 11:00 SAFAVI BORDBAR LOCAL 1:00 TR D
C 10:00 SOLO HOSYENZADEH LOCAL 1:00 TR S
F 11:00 ARSHAD RONAGHI LOCAL 1:00 TR D
A 10:30 ESKANDARI RAZAGHI LOCAL 1:00 LC D
D 10:30 NARGESIYAN LIYAGHAT LOCAL 1:30 HOOD D
C 11:00 KARIMI HAJIPOUR LOCAL 1:30 SC D
A 11:30 SOLO RAZAGHI LOCAL 1:00 TR S
+ نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن 1393ساعت 16:41  توسط عملیات  | 

C 04:30 GHAYEMI HOSYENZADE LOCAL 1:00 LC D  
F 04:30 SAFAVI KESHVARIAN LOCAL 1:00 TR D
D 04:30 SOUDMAND SEDIGHI LOCAL 1:30 IP D
A 04:30 ASL KARAMIPOUR LOCAL 2:00 TR D
H 04:30 PAZOKI HOSHMAND LOCAL 2:00 IR D
M 04:30 HARIRCHI GOHARPOUR TAK 2:30 XC P
O 04:30 MAILEE IZADPANAH LOCAL 2:00 IP D
C 05:30 SOLO HOSYENZADE LOCAL 0:30 TR S
F 05:30 SAFAVI SHADABI LOCAL 1:00 TR D
C 06:00 GHAYEMI LIYAGHAT LOCAL 1:00 LC D
F 06:30 SAFAVI JAMALI LOCAL 1:00 TR D
A 06:30 NARGESIYAN TAVASOLI LOCAL 2:00 TR D
H 06:30 PAZOKI ZAHIRI LOCAL 2:00 IR D
D 06:00 SOUDMADN DASTKHOSH LOCAL 2:00 IP D
O 06:30 MAILEE HAMRAZ LOCAL 2:00 IP D
M 07:00 HARIRCHI SEDIGHI LOCAL 1:30 IP D
C 07:00 SOLO LIYAGHAT LOCAL 0:30 TR S
F 07:30 SAFAVI SAMAIEE LOCAL 1:00 TR D
C 07:30 GHAYEMI RAZAGHI LOCAL 1:00 LC S
M 08:30 MANSUBI A.M.ZARE OITZ 3:30 XC P
O 08:30 MORTEZAZADE NASIRI OITZ 3:30 XC P
H 08:30 KAMRANI AJAMI LOCAL 1:30 TR P
F 08:30 SAFAVI GHAEDI LOCAL 1:00 TR D
D 08:00 ARSHAD MOSTOFI LOCAL 1:00 TR D
C 08:30 SOLO RAZAGHI LOCAL 0:30 TR S
G 08:30 ASL NAZERZADEH LOCAL 1:00 TR D
C 09:00 ARSHAD MAMAGHANI LOCAL 1:00 TR D
A 09:00 NARGESIYAN NAMJUYAN OITZ 3:30 XC P
D 09:00 ESKANDARI EBADI LOCAL 1:00 LC D
G 09:30 SOLO NAZERZADEH LOCAL 1:00 TR S
F 09:30 GHAYEMI RAHMANI LOCAL 1:00 TR D
C 10:00 ARSHAD SABOORIZADEH LOCAL 1:00 TR D
H 10:00 KAMRANI A.KARIMI LOCAL 2:00 IR D
D 10:00 SOLO EBADI LOCAL 1:00 TR S
F 10:30 GHAYEMI MANSOURI LOCAL 1:00 TR D
G 10:30 ASL KARIMIVAHID LOCAL 1:00 TR D
D 11:00 ESKANDARI AJAMI LOCAL 1:30 TR P
C 11:00 ARSHAD RABIEE LOCAL 1:00 TR D
F 11:30 GHAYEMI TAYEBI LOCAL 1:00 TR D
G 11:30 SOLO KARIMIVAHID LOCAL 1:00 TR S
+ نوشته شده در  جمعه سوم بهمن 1393ساعت 15:50  توسط عملیات  | 

A 4:30 CHITSAZAN 1 LOCAL 1:00 TR D
D 4:30 HADIYAN GHANBARI OIFM 5:00 XC P
F 4:30 AMIRI M.AHMADI OIFM 5:00 XC P
G 4:30 NARGESIYAN HAJIPOPUR TAK 3:00 XC D     
H 4:30 PAZOKI AJAMI LOCAL 2:30 IR D
M 4:30 ZANDNEZHAD A.M.ZARE ABHAR 3:00 XC P
O 4:30 YESELIYANI NASIRI ABHAR 3:00 XC P
A 5:30 ARSHAD RABIEI LOCAL 1:00 TR D
H 7:00 PAZOKI AZARSHAB LOCAL 1:30 IR D
H 8:30 PAZOKI HOOSHMAND LOCAL 2:00 IR D
M 7:30 ZANDNEZHAD B.MIRZAEI TAK 2:30 XC P
O 7:30 YESELIYANI HAROUNI TAK 2:30 XC P
A 6:30 ARSHAD MOSTOFI LOCAL 1:00 TR D
A 7:30 ARSHAD MAMEGHANI LOCAL 1:00 TR D
A 8:30 ARSHAD SABOURI LOCAL 1:00 TR D
A 9:30 ARSHAD STBY LOCAL 1:00 TR D

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن 1393ساعت 13:3  توسط عملیات  |